Препоръки за членовете на общински съвет Червен бряг да зачитат законите

                                                                      До
                                                                      Общинските съветници
                                                                     
Общински съвет
                                                                      Община Червен бряг (ОСЧб)


                                                            Копие: жители на община Червен
                                                                       бряг


                                                                      Кметства от ОбЧб

З А Я В Л Е Н И Е

от Недялко Йотов Недялков

ПК 844, София 1000, bai-nn@abv.bg

Уважаеми Г-да Общински съветници,

Както Ви е известно, от 1.1.2021 г. в Еврепйския съюз (ЕС) е прилаган механизъм за спазване върховенството на закона към евробюджета. В тази връзка съм убеден, че общинските съветници от ОбЧб ще продължават да демонстрират високи морални качества и като граждани на Европейската общност и като жители на ОбЧб. Затова моите пожелания за Новата година са да отстоявате върховенството на закона!

В тази връзка бих желал да представя отново на Вашето внимание „Бруталната корупция", която е наследявана и установена и в работата на настоящата общинска администрация. Апогеят на „Бруталната корупция" е през мандат 2015 – 2019 г. По всичко личи, че настоящото ръководство е поело „щафетата" от предишната администрация и продължава да утвърждава „Бруталната корупция", като водещ принцип в своята дейност. И в други материали изпратени до ОСЧб, до ОбЧб, жители на ОбЧб, институции на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, ОЛАФ, също така представени и на интернет страница www.ravnosmetka.ngobg.info съм представил доказателства за „Паметник на бруталната корупция" в ОбЧб. Както е констатирала прокуратурата, паметникът е следствие на „надплащане на реално извършените по договора СМР и дейности" на стойност 524 000 лв. от администрацията на ОбЧб (2015 – 2019 г.) за санирането на жилищна сграда на адрес: ул."Княз Борис І, № 49, 5908 Червен бряг. Прокуратурата е установила и кой е разписал фактурите за „надплащане на реално извършените по договора СМР и дейности" на стойност 524 000 лв. Настоящата администрация твърди, за искане по ЗДОИ – решение № 11/3.6.2019 г. на ОбЧб, че първичните счетоводни документи са представени на интернет страница /2020.eufunds.bg/bg/, която е поддържана от министерски съвет (МС). Това съм установил от отговор на министъра на финансите (Приожение № 1). От отговора е видно, че МС не съхранява първичните счетоводни документи на ОбЧб, с които е извършено престъпление по чл. 254б, ал.2 от НК и за които съществува организирана престъпна гупа (ОПГ, чл. 90, т.20 от НК) в настоящата администрация на ОбЧб, която като помагач (чл. 20, ал.4 от НК) е дала обещание да даде помощ след присвояването на бюджетните средства от ЕС и от бюджета на общината. Затова и аз съм заблуждаван, че МС съхранява първичните счетоводни документи на ОбЧб за изпълнението на оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г." за ОбЧб.

Все пак е необяснимо как новото ръководство на ОбЧб не е установило злоупотребата с обществени имущества (чл. 93, т.4 от НК) в размер на 524 000 лв. Тези средства са от бюджета на ОбЧб и с тези закононарушения трябва да са запознати всички общински съветници. Все пак настоящото ръководство на ОбЧб има възможност да представи случя на прокуратурата, тъй като става въпрос и за бюджетни средства от ЕС. От писмото на МФ може да бъде установено, че определени длъжностни лица и експерти от ОбЧб не са запознати с основни и елементарни познания за интернет комуникация. Такива познания имат учениците след 5 клас на основното образование в България.

Поводът за да продължава темата за „Бруталната корупция" в ОбЧб е и за какво са използвани присвоените средства. Тъй като сумата от 524 000 лв. е присвоена преди изборите за местна власт 2019 г., е обяснимо да се предположи, че средствата са използвани за провеждане на „честни" избори в ОбЧб. Възможно е присвоените средства да са потънали в джобовете на определени физически лица. Това може да изясни настоящото ръководство на ОбЧб, ако покаже загриженост за благосъстоянието на жителите на ОбЧб, обществените имущества на ОбЧб и тяхното опазване. С този въпрос са запознати председателят на общинския съвет, тъй като той е бил и председател на общинския съвет, когато моделът на „Бруталната корупция" в ОбЧб е достигнал апогей. Също така в настоящия състав на общинския съвет има и членове, които са били ангажирани в общинската администрация мандат 2014 – 2019 г. Затова за изминалата повече от една година е необяснимо, че демонстрират „морални" качества пред обществеността в ОбЧб. По-убедително за данъкоплатците от ОбЧб е тези лица да се оттеглят, в това число и председателя на ОСЧб, тъй като носят бремето на апогея на „Бруталната корупция" в ОбЧб. В листите на политическите партии, представени в настоящия ОСЧб, за избори за местна власт 2019 г. има кандидати, които могат да сменят някои настоящи членове на ОСЧб, за да покажат по-високи морални качества и загриженост за обществените имущества на ОбЧб, за да работят наистина за благото на жителите на ОбЧб.

След три месеци предстоят избори. Затова считам, че представителите на политическите партии в ОСЧб са заинтересовани да не бъдат използвани бюджетни средства от ЕС и обществените имущества на ОбЧб за организиране на „честни" избори в ОбЧб или да бъдат присвоявани от физически лица.

Приложение:

1. Отговор на МФ.


С уважение: Н.Недялков

3.1.2021 г.,

гр.София

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info