дейности на организацията свързани с дебатите за промени в Конституцията

Дебати за промени в Конституцията


Във връзка с проведените консултации при Президента сме представили факти свързани с „паралелна държава" в община Червен бряг (ОбЧб). Представяме материала, който сме представили. Взели сме отношение по обявената тема, тъй като през последните години са подготвени служители в общинската администрация и поделенията на изпълнителната власт в ОбЧб, които да осигуряват устойчивото утвърждаване на доктрината „Корупцията е държавна политика в България". Това може да бъде преустановено единствено чрез гражданското общество.


Вх. № 94-00-510(1)/18.12.2019 г.                                         Г-н Румен Радев           

Президент

Р България

Към: вх. № 94.00-169(2)/12.12.2018 г.

Копие: Народни прдставители

Народно Събрание


Вх. № PRB201904 108 138I/18.12.2019 г.                            Г-н Иван Гешев

Главен Прокурор

Община Червен бряг

Жители на Община  

Червен бряг


З А Я В Л Е Н И Е

от Недялко Йотков Недялков

ПК 844, София 1000


Уважаеми Г-н Президент,


ОТНОСНО: „Паралелна държава" в община Червен бряг и ролята на

прокуратурата; обществени дебати за промяна в Конституцията


  Община Червен бряг (ОбЧб), по географски и демографски критерии, е средна община за България. В продължение на 19 години установяваме неефективност в дейността на прокуратурата в (ОбЧб), която може да се дължи на професионална непригодност, политическа ангажираност или корупция. Затова от 2000 г. подаваме сигнали до ВСС и институциите, които са ангажирани със спазването на закона и борбата против корупцията. Тъй като няма резултатот подадените сигнали, сме уведомявали и Президентите на България и Народното събрание.

Както беше оповестено в средствата за масова информация, на 19 декември 2019 г. ще бъде проведена среща при Президента за консултации относно промени в Конституцията на България, оценка на "структурата и ефективността на Висшия съдебен съвет (ВСС), самия модел на прокуратурата, самия модел на съдебната власт". За консултациите ще бъдат поканени неправителствени организации и сдружения на магистрати. От кръга на поканените оставам с убеждението, че няма да бъде отделено внимание зо действителното състояние на прокуратурата в малките и средни общини. Предполагам, че целта на дебата е да бъде повишена ефективността на прокуратурата по отношение на всички български граждани и затова прокуратурата трябва да насочи своите усилия и към ежедневните проблеми на хората и в малките и средни общини. Все пак става въпрос за системен проблем и дефицит на справедливост в обществето и затова трябва да има по-широк преглед и обсъждане на количествени данни зада бъде взето правилно решение.

Към 2003 г., състоянието на правосъдието беше оценено от Главния прокурор, Никола Филчев - „Корупцията е държавна политика в България". Тази оценка беше представена на 25.2.2003 г.по време на семинар на Сметна палата на тема „Борбата с престъпленията и корупцията", от дипломат акредитиран в България. На10 декември 2004 г. американският посланик в България, г-н Джеймс Пардю, на Националната конференция на юристите заяви - „Когато силата на съдебното преследване е насочена към тези които изобличават корупцията, а не както се твърди към самите тези корумпирани служители тогава правосъдието е обърнато с главата надолу. Такава ситуация е несъвместима с функционирането на демокрацията"и затова е наличието на две правосъдни системи в България – за бедни и забогати. За състоянието на прокуратурата в ОбЧб може да се съди и от становището на адвокат Татяна Дончева на 20.3.2013 г. по телевизия БТВ в предаването „Лице в лице – „Мафията в прокуратурата в Плевен, която се простира до ВКП".

За работата на прократурата в ОбЧб представям конкретни данни за един от случаите, който онагледява работата на прокуратурата, от районна прокуратура до ВКП. Тъй като става въпрос за „паралелна държава" в ОбЧб, аз съм предоставил информация на всички народни представители, тъй като те трябва да бъдат информирани при взимане на решения за промени на законите. Последният материал е представен на 5.12.2019 г. Случаят е свързан с „национализиране" от „паралелна държава" на имот с площ 121.75 дка № 80501.236.9 в ОбЧб. Затова е определен търговец или физическо лице с ЕГН/БУЛСТАТ 136693, който е записан като собственик на имот с площ 121.75 дка (Приложение № 1, https://ravnosmetka.home.blog/). Предложението е от ОбЧб с дата 4.1.2001 г. По граждански дела, които не са гледани от Районен съд Червен бряг (гледани са в съдебен район Велико Търново, съдебен район Ловеч) и с влезли в сила решения на Съда е доказано, че Държавата на е собственик на имот с площ 121.75 дка.През това време са подавани сигнали до прокуратурата в Червен бряг, Плевен. Актовете са обжалвни до Апелативна прокуратура Велико Търново и ВКП. Тъй като „паралелна държава" не зачита решенията на Съда в България и продължава да определя кой имот в България е държавна собственост, аз съм поискал справки и от МЗХГ, МРРБ и Министрество на правосъдието, АВ. Представям становището на МЗХГ, което възстановява земеделските земи по ЗСПЗЗ (Приложение № 2, https://ravnosmetka.home.blog/). Представям и становище на МРРБ (Приложение № 3, https://ravnosmetka.home.blog/). Министерство на правосъдието, АВ, е представило също становище (Приложение № 4, https://ravnosmetka.home.blog/). Затова Областен Управител Плевен е потвърдил, че няма издаден АДС (Приложение № 5, https://ravnosmetka.home.blog/). След като Държавата потвърждава, че няма имот държавна собственост с № 80501.236.9, няма държавно юридическо лице с БУЛСТАТ136693 и физическо лице с ЕГН 136693, съм уведомил предишния Главен прокурор за неизвършването на проверка в продължение на 10 години от Прокуратурата по отношение на лицата ангажирани в „паралелна държава". Не е възможно „армия" от прокурори от прокуратурата в Червен бряг до ВКП да не може да установи фактите за държавно юридическо лице с БУЛСТАТ 136693 и физическо лице с ЕГН 136693, които са потвърдени от Държавата. Отговор съм получил от зам.главен прокурор (Приложение № 6, https://ravnosmetka.home.blog/). В този смисъл все още господства доктрината - „Корупцията е държавна политика в България". Представям копие и до Главния прокурор, тъй като отговор вх. № 7254/2018 г. от 30.9.3019 г. съм получили на 23.10.2019 г. Тогава Главният прокурор беше ангажиран с изслушването пред ВСС. Предполагам, че след встъпването в длъжност Главният прокурор ще може да отдели време за проверка на фактите за държавно юридическо лице с БУЛСТАТ136693 и физическо лице с ЕГН 136693 за ОбЧб.

Аз подавам заявлението тъй като целта на организирания обществен дебат при Президента, с неправителствени организации и професионални сдружения на магистрати на 19.12.2019 г., е оценка на "структурата и ефективността на Висшия съдебен съвет (ВСС), самия модел на прокуратурата, самия модел на съдебната власт". Предполагам, че може да бъде предложена подходяща форма и други малки и средни общини да представят становище по въпросите на дебата. Затова представям нашето становище по отношение на прокуратурата:

  1. Трябва да бъде променена доктрината „Корупцията е държавна политика в България" на ниво община.
  2. Няма контрол за актовете на прокурорите и затова по представения случай, прокурори не зачитат влезлите в сила решения на Съда в България. Все пак само Съдът в България е компетентен да се произнася по спор за поземлени имоти. Затова и за прокуратурата съществува неизвестен български гражданин и неизвестно държавно юридическо лице с ЕГН/БУЛСТАТ 136693, определени от „паралелна държава", като собственик на имот с площ 121.75 дка в ОбЧб.
  3. Затова е необходимо да бъде разгледан въпроса за самия модел на прокуратурата и мястото на прокуратурата в съдебната власт.

Уважаеми Г-н Президент,

ОбЧб може би не е единствената малка и средна община в която състоянието на прокуратурата е на незадоволително ниво. В конкретния случай, прокуратурата участва в икономическия живот на общината със своето бездействие, което както уточних се дължи на професионална непригодност, политическа ангажираност или корупция. Затова и прокуратурата, на „местно ниво" осигурява имунитет на държавни служители (ОбЧб, МЗХГ, АГКК, област Плевен), които в продължение на повече от 10 години са сформирали „паралелна държава", която да осигурява имотна облага за определени търговци и физически лица, прикривани с БУЛСТАТ 136693 и ЕГН 136693. В продължение на 12 години сме установили, и доказали и по съдебен ред, злоупотреба и с бюджетни средства на Европейския съюз по СЕПП, СНД. С оглед на краткото време, когато сме научили за провеждането на дебата при Президента, представяме само този случай, който е показателен може би не само за прокуратурата в ОбЧб.

Несъмнено има дефицит на справедливост в обществето. На проведения на 17.12.2019 г. дебат с представители на академичната общност и правния съвет на президентството Вие заявихте „За мен това е фундаментален въпрос. От него зависи дали България ше се развива като модерна демократична европейска държава, дали ще гарантираме истинско върховенство на закона, истинско разделение на властите и истински права на българските граждани за тяхното достойно бъдеще". В този смисъл моля да бъде разгледано нашето предложение.

С уважение: Н.Недялков

18.12.2019 г.

Гр.София


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info