Устойчиво развитие на "Бруталната корупция" в ОбЧб

      Като продължение за устойчивото развитие на „Бруталната корупция" в община Червен бряг (ОбЧб), настоящата общинска администрация е възприела похода на предишната общинска администрация (мандат 2015 г. – 2019 г.). Затова общинската администрация укрива първичните счетоводни документи с които, професионално непригодни лица от предишната администрация, са откраднали повече от 461 000 лв. Тъй като става въпрос за злоупотреби и с бюджетни средства от Европейския съюз (ЕС), законодателят е предвидил да бъде предоставен достъп до информация по ЗДОИ, чл. 3, ал.2, т.2. В продължение на подхода за устойчиво развитие на „Бруталната корупция" в ОбЧб, настоящата администрация ни уведомява, че първичните счетоводни документи на ОбЧб са съхранявани в Министерски съвет (МС). Затова ОбЧб е посочила линк https://2020.eufunds.bg/bg/0/0/project/BasicData?contractId=SL2XPcn%2F1zA%3D&isHistoric=False. От отговор на министъра на финансите(изх. № 94-00-357/10.12.2020 г.) е установено, че интернет адрес https://2020.eufunds.bg e поддържан от МС и МС не съхранява първичните счетоводни документи на ОбЧб. Действията на настоящото ръководство на ОбЧб показват както неразбиране на законите (ЗДОИ), така и злоупотреба с институции на изпълнителната власт. В тази връзка сме изпратили писмото до кмета и приложеното в т. 6 писмо до министерски съвет.                                                                                                                                                                                  д-р Цветан Димитров
                                                                            
Кмет
                                                                             Община Червен бряг
                                                                             (ОбЧб)
                                                                           
                                                                   Копие:общински съвет Червен
                                                                             бряг
                                                                           
                                                                            
кметства – ОбЧб            
                                                                             Читалища в ОбЧб

                                                                              Жители на ОбЧб

Уважаеми Г-н Кмет,

ОТНОСНО: БРУТАЛНАТА КОРУПЦИЯ В ОбЧб ПРОДЪЛЖАВА

Във връзка с представеното до Вас писмо от 6.12.2020 г. държа да Ви уведомя за следното.

Представям Ви отговор на министъра на финансите (Приложение № 1). Аз съм поискал достъп до информация от община Червен бряг (ОбЧб) по ЗДОИ във връзка с констатацията на ОПП според която „..... е видно, че е налице надплащане на реално извършените по договора СМР и дейности. Плащанията са били наредени от ........". Фактурите са подписани от длъжностно лице от ОбЧб с цел да бъдат откраднати приблизително 461000 лв. ОбЧб е отговорила, че исканата информация е на адрес: http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/project/BasicData?contractId=SL2XPcn%2F1zA%3D&isHistoric=False. По този „линк" жителите на ОбЧб могат да установят кой е „интернет адреса" и дали фактурите, които са подписани от длъжностното лице от ОбЧб за 461 000 лв. са налични. Все пак ОбЧб е посочила „линк", а не „адрес", както е записано в чл. 26, ал.1 т.4 на ЗДОИ. МФ е разяснило каква информация и къде е съхранявана. Министeрски съвет на България не съхранява фактурите на ОбЧб. Възможно е „професионалистите", които администрират програмите с бюджетни средства от ЕС, да не са наясно с английски термини, които са навлезли в българския език във връзка с интернет комуникацията. Затова уточнявам, че „бенефициент" в писмото на МФ означава „община Червен бряг".

Държа да Ви уведомя, че учениците от средните училища в България могат да направят разлика между „интернет адрес" и „линк към адрес". Т.е. за да прикрие бруталната кражба на повече от 461000 лв., настоящата администрация е поела ангажимент да прикрива бруталната кражба на общински средства от общински служители мандат 2015 – 2019 г. С „екипа", с който сте се заели да укривате документацията за санирането на жилищната сграда на адрес ул."Княз Борис І" № 49, бл. 12, 5980 Червен бряг, не се борите срещу корупцията. Затова и отново подчертавам, че със сътрудници от ПП ГЕРБ организирате ОФ събирания (събрания на етажната собственост) за да „администрирате" прикриването на кражбата на повече от 461 000 лв. Доколкото съм уведомен, и на 11.12.2020 г. е планирано поредното събрание. Затова ще Ви помоля да запознаете присъстващите с настоящото писмо.

Администрацията на ОбЧб, ангажирана с проектите по ЕС, не е в състояние да администрира елементарен достъп до информация по ЗДОИ, за което е задължена. Затова общинската администрация е загрижена да организира събрания на етажната собственост, за да прикрива кражбите на общинската администрация мандат 2015 – 2019 г. Защо общинската администрация не е намерила време в периода 2016 – 2018 г. да запознае живущите в жилищната сграда на адрес ул."Княз Борис І" № 49, бл. 12, 5980 Червен бряг с документацията и изискванията за санирането, за което ЕС е предоставил бюджетни средства. В периода 10.4.2019 г. – 10.12.2020 г., след като сте встъпили в длъжност, Вие не сте демонстрирали загриженост за живущите в сградата. Обяснимо е, краят на годината е и трябва да бъдат усвоени средства, за да бъдат прикривани по-големите кражби. Аз нямам възможност да присъствам на организираното от неизвестно кого събрание на 11.12.2020 г., тъй като не съм уведомен, но въпросите на „Бруталната корупция в ОбЧб"са отворени. С организирането на тези „ОФ" сбирки на етажната собственост целите да доказвате „участие" на етажната собственост в кражбите, които общинската администрация прикрива.

Моля, първо да предоставите на живущите в жилищната сграда на адрес ул."Княз Борис І" № 49, бл. 12, 5980 Червен бряг цялата документация за санирането. Средствата за тази документация са заплатени от ЕС. Документацията не е Ваша собственост или собственост на „професионално непригодните лица", които са откраднали повече от 461 000 лв. общински средства. Проявете малко морал по отношение на цинизма с който предишната администрация е злоупотребила с общински средства.

Уважаеми Г-н Кмет,

Преди да предприемете действия за заличаване на „Бруталната корупция" в ОбЧб, по отношение на жилищната сграда на адрес ул."Княз Борис І" № 49, бл. 12, 5980 Червен бряг, моля запознайте живущите какво е планирал и е предоставил ЕС, какво е изпълнено от „бенефициента", за да знаят живущите в жилищната сграда на адрес ул."Княз Борис І" № 49, бл. 12, 5980 Червен бряг кой краде общинските средства, схемите за кражби, бездействието на общинската администрация и неефективността на местната съдебна система.

Приложение:

1. Писмо на МФ.

С уважение: Н.Недялков

11.2020 г.

гр.София


Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info