Общинска администрация

Новини – община Червен бряг

Уважаеми Съграждани,


В бр. 13/131, година VІ, 3 август 2007 г. стр.7 в местния „Вестник 21" е публикувана статия озаглавена Ние, червенобреждани сме долни хора". Въпреки тази констатация, „долни хора" има не само в гр.Червен бряг. В речник на българския език, в преносен смисъл, това означава: човек с ниски морални качества; лош, непочтен, низък. Долен човек. Може би това е имал предвид автора на статията. Хора с „ниски морални качества" има и в администрацията, съдебната система, изпълнителната власт.

  В тази връзка е уместно да бъде разгледана една от дейностите на общинската администрациял в която се проявяват „хора с ниски морални качества", за периода 2015 – 2019 г. във връзка със санирането на многофамилни жилищни сгради в гр.Червен бряг. Както е известно, средствата за санирането са предоставяни безвъзмездно от бюджета на ЕС. Санирането е нагледен пример как е организирана "Бруталната корупция в община Червен бряг" (ОбЧб). Санирането е доказателство и за създаденото устойчиво развитие на "Бруталната корупция" в ОбЧб от „хора с ниски морални качества". Т.е. как настоящото ръководство на ОбЧб, подкрепено от ПП ГЕРБ, подхожда за прикриването на присвояването на общински средства и средства от бюджета на ЕС в размер на 464 733.09 лв. от „хора с ниски морални качества", служители на ОбЧб до 2019 г. На практика настоящото ръководство е съучастник в присвояването (кражбата) на бюджетни средства и в ограбването на всички жители на ОбЧб.

 

 Оперативна програма "Региони в растеж" на ЕС е предоставила безвъзмездно бюджетни средства на ОбЧб за саниране на три жилищни сгради в гр.Черевн бряг. Въпреки това, общинската администрация не успява да усвои и безвъзмездно предоставени средства поради професионална непригодност на определени служители. Това означава, че след като общинската администрация не е в състояние да изпълни изискванията на МРРБ (правителството на България) за подготовка на документи за процедура за търг, държавата налага финансова компенсация и 10% от предоставените средства трябва да бъдат върнати. Това нагледно е представено в Решение № 182/2.4.2019 г. по адм.д. № 134/2019 г. на Административен съд Плевен (АСП) по отношение на ОбЧб, което е публикувано на интернет страницата на АСП.  От решението на АСП може да бъде установено, че има нарушаване на процедурите по съставянето на тръжна документация, тъй като става въпрос за дейности свързани със Закон за обществените поръчки (ЗОП). През последните години обществените поръчки са обект на проверки от съответните институции на съдебната власт и също така са обект и на препоръки от Eвропейския Съюз (ЕС).

  ОбЧб участва в Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. По тази програма е извършено и санирането на многофамилни жилищни сгради в гр.Червен бряг на адрес: ул."Княз Борис І", № 49, блок 12, входове А и Б; ул."Княз Батемберг" № 15, бл. 26, входове А и Б; ул."Шипка" № 1, блок „Олимпия". По-голямата част от средствата, 1 919 768,40 лева, са предоставени безвъзмездно от ЕС. Само за жилищната сграда на адрес: ул."Княз Борис І", № 49, блок 12, входове А и Б, ЕС е предоставил 625 278.52 лв. Изпълнението на програмата, т.е. изразходването на предоставени безвъзмездно бюджетни средства от ЕС е контролирано и наблюдавано от Управляващ орган на Оперативна програма „Регионална развитие" 2007-2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г., МРРБ. Управляващият орган е констатирал нередност, съставляваща нарушение на правилата за определяне на изпълнител, извършено чрез действие или бездействие от страна на бенефициента, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на средства от ЕСИФ", съгласно Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Затова управляващият орган е наложил финансова корекция на ОбЧб в размер на 10%, която е в размер на 191 976,84 лева, т.е. средства които трябва да върне ОбЧб поради професионална непригодност на екипа администриращ санирането на жилищните сгради (ЕАСЖС). Така средствата, с които трябва да бъде извършено санирането на трите жилищни сгради са 1 727 791.60 лв. ( 1 919 768.40 лв. - 197 316.56 лв.). МРРБ е удостоверило, че правителството на България е предоставило на ОбЧб за трите жилищни сгради само 1 267 024,93 лв., поради неизпълнение до 10.4.2019 г. на дейностите по Договора с ЕС. Съгласно чл. 122 (2) Регламент № 1303/2013 (чл. 70 (1) Регламент № 1083/2006) на ЕС, държавите-членки възстановяват неправомерно платените суми. Това е потвърдено с  РЕШЕНИЕ № 182/02.04.2019 г. по адм.д. № 134/2019 г. на Административен съд Плевен, което е влязло в сила на 23.4.2019 г. ОбЧб е осъдена да заплати на МРРБ и възнаграждение за адвокат в размер на 5 339,72 лева. На практика приетите от ЕАСЖС необосновано високи цени за санирането на трите многофамилни жилищни сгради облагодетелстват не живущите в жилищните сгради, а определен кръг от професионално неподготвени служители на ОбЧб, определени да администрират бюджетните средства от ЕС. Както казваше един известен телевизионен коментатор „Лакомия и простотия", или с други думи „долни хора" с ниски морални качества.

За да си гарантира присвояването на бюджетни средства от ЕС и конкретно за жилищната сграда в гр.Червен бряг на адрес: ул."Княз Борис І", № 49, блок 12, входове А и Б, ЕАСЖС общинското ръководство прилага системен подход за укриване на документацията във връзка със задължителните дейности, които трябва да бъдат извършени за санирането. Документацията за санирането е общественаииформация по реда на чл. 3, ал.2, т.2 от ЗДОИ. Правителството е приело през 2015 г. Методически указния за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (МУНПЕЕМЖС). Схемата е ясна. ЕС предоставя безвъзмездно средства за точно определени дейности. ЕАСЖС от ОбЧб изпълнява по-малко дейности, използвани са материали със занижено камество, и в резултат на това присвоява средствата определени за неизпълнените и недовършени дейности. Това е "приносът" на общинската администрация в усвояването на бюджетни средства от ЕС за саниране на жилища. Не се налага човек да ходи и да изпитва несгодите да работи в страни от ЕС, защото ЕАСЖС в ОбЧб паказва нагледно как може да получаваш (присвояваш, крадеш) средства от ЕС и в България.

  В този смисъл ЕАСЖС си е въобразил, че той определя дейностите по санирането с бюджетни средства от ЕС. Т.е. ЕАСЖС - общинското ръководство се разпорежда с чужди средства! Средствата са предоставени на основание ЗАКОН за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Координатор за тези средства е Министерски съвет и определените от него институции от изпълнителната власт. В този смисъл ЕАСЖС - общинското ръководство не си е направило труда да се запознае какъв е реда и какви са задълженията за усвояване на бюджетни средства от ЕС. ЕАСЖС е ангажиран с прилагането на "техники" за присвояване на максимално повече средства от бюджетните средства, предоставени от ЕС.

  Затова и ЕАСЖС определя и какво да бъде изпълнено, без да уведомява МРРБ и живущите в жилищната сграда. За какво става въпрос! ЕК определя задължителни дейности по програмата за енергийна ефективност. Договорът е подписан между правителството на България и ЕК, който е изпълняван и за жилищната сграда на адрес: ул."Княз Борис І", № 49, блок 12, входове А и Б. Затова ЕАСЖС определя да бъдат извършени някои дейности по програмата на ЕС само на 160 545.43 лв. България е задължена да спазва тези договорни отношения. Това е записано и в чл. 5 ал.4 от Конституцията на България. Въпреки това, ЕАСЖС определя по свои критерии, какво да включват дейностите за енергийната ефективност, санирането. Разликата между „Определеното от ЕС" (625 278.52 лв.) и действията на ЕАСЖС (160 545.43 лв.) е „БРУТАЛНАТА КОРУПЦИЯ". Затова и както е констатирало МРРБ – „на всеки етап от изпълнението на проекта сдружението на собствениците следва да упражнява контрол върху изпълнението". За да има контрол, трябва да има и документация. За да няма контрол, ЕАСЖС – ОбЧб укрива документацията. Това е „грижата на общината", която е дала работа на ЕАСЖС, и по този начин ОбЧб се отплаща на своите жителите.

  От МРРБ е уведомен г-н Недялко Йотков Недялков, живущ във вход „Б", за съществуването на договор № 98-00-1011/17.6.2016 г. между Сдружение на собствениците и общината, по който общината и собствениците имат общи задължения и отговорности по отношение на извършването на санирането. В продължение на 3 години ЕАСЖС - общинското ръководство не са в състояние да предоставят договора на собствениците, за да прикрият незавършените дейности. Затова се е наложило на основание Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) да бъде изискана обществена документация за дейностите от националния координатор на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 – 2020 г. – МРРБ. Затова и законодателят е приел чл. 3, ал.2, т.2 на ЗДОИ във връзка с ограничаване на злоупотребите с бюджетни средства от ЕС. Затова МРРБ, с писмо изх. № 94-00-78/31.05.2019 г. е задължило ОбЧб да предостави необходимата документация за установяване на това което е трябвало да бъде завършено до 10.4.2019 г. Поведението на ЕАСЖС - общинското ръководство може да бъде сревнено със синдрома „селски къщи". Т.е. вместо да бъде подобрена енергийната ефективност на жилищната сграда, подобрило се е финансовото състояние на ЕАСЖС. Все пак жителите на общината трябва да са наясно, че за неизпълнението на задължения по програми на ЕС, жителите на общината трябва да връщат незаконосъобразно изразходваните средства. За сега, в случая със сумата от 197 316.56 лв. всеки жител на общината (според НСИ общината има 24 492 жители), включително и тези между 1 – 18 г. са „глобени – такса корупция" с по 8 лв., от ЕАСЖС. Докога ще продължава „такса корупция" в ОбЧб?

  Както и „къщи за гости", за санирането на многофамилни жилищни сгради също са предоставени бюджетни средства и от ЕС по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. Една от целите на средствата за саниране е „Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените сгради и в жилищния сектор". Принципът на финансирането на санирането е всички плащаме, само някои получават и някои крадат. Т.е. за санирането са предоставяни бюджетни средства от ЕС, които са на всички граждани на ЕС. Получват само някои. Крадат тези, които не ги контролира никой. Общините, както е казано в поговорката „С чужда пита помен правят".

Разбира се, това е констатация за най-скъпото саниране в България за конкретен случай за община Червен бряг, многофамилна жилищна сграда на адрес ул."Княз Борис І" № 49, бл.12. Приблизителната цена на санирането е 347.22 лв. за кв.м. Жилищната сграда е на 6 етажа, с приблизителна РП 1800 кв.м. Данни на МРРБ показват, че най-високата средна цена за саниране е във Велинград – 288 лв./кв. м, а най-ниската – в Кюстендил, 116 лв./кв. м. По данни на Института за пазарна икономика (ИПИ) от "Черна книга на правителственото разхищение в България 2017", която се издава от Фондация за свободата "Фридрих Науман" със съдействието на Института за пазарна икономика, Благоевград често е споменаван като първенец в санирането. Представените данни от ИПИ показват за 14-етажен блок на ул. „Цар Иван Шишман" №16 в Благоевград, с РЗП от 4525.43 кв. м., е саниран срещу 1 256 911.64 лв. с ДДС. Простата сметка показва цена от 277.74 лева за квадратен метър. 14 етажен блок, РЗП от – 5891.13 кв.м, намира се на ул. „Марица" №2. Саниран за 1 309 78.53 лв. с ДДС, или за 222.33 лв. на кв. м.Според проучванията цени от 277.74 лв. са необяснимо високи. Затова в мотивите на решението на АСП е записано, „че е установена нередност във връзка с обществена поръчка по ЗОП с предмет „Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на община Червен бряг, във връзка с договор за БФП №BG16RFOP001-2.001-0178-C01 от 10.10.2016 г. по обособени позиции, финансирани с договор за предоставяне на БФП с рег.№ BG16RFOP001-2.001-0178-C01".

Проектът цитиран в Решението на АСПлевен е приключил на 10.4.2019 г., но не са извършени енергоспестяващи мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници; енергоспестяващи мерки по системи за осветление, както е записано в предложението. Т.е. цената на санирането е по-висока от 347.22 лв. След като проектът за ОбЧб по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. е приключил, под действия на обществения натиск може би ще бъдат извършени и дейностите по енергоспестяващи мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници; енергоспестяващи мерки по системи за осветление и други, за които ЕАСЖС е присвоил средства в размер на 464733.09 лв. Въпросът е кой ще финансира довършването извън срока. Безспорно е, че средствата трябва да бъдат взети от бюджета на общината, т.е. от жителите на ОбЧб. Доколкото това е законно има институции, които трябва да се произнесат. Как е възможно, след като ЕС е предоставил достатъчно средства за саниране на многофамилни жилищни сгради, след като МРРБ е наложило финансова корекция да не бъде завършено санирането на жилищната сграда за 347.22 лв. на кв.м. на адрес:ул."Княз Борис І" № 49, бл.12, 5980 Червен бряг? Това може да бъде обяснено с изказването на бивш главен прокурор в „Шоуто на Слави", който цитира негов колега – „Когато корупцията е държавна политика, никакво правосъдие не може да я спре". В тази връзка, главният прокурор, Иван Гешев, уточни - „Цели райони в страната са феодализирани и се управляват от кметовете на управляващата коалиция на шуробаджанашки принцип. За всички е ясно, че има малки градове, които са взети "на концесия", да го кажа по този начин. Които представляват своего рода феодални владения. Има усещане за несправедливост в българското общество", коментира прокурор Гешев".Той обрисува мрачна картина: "На местно ниво съществуват обвързаности между местната власт в лицето на кметовете, между местните структури на централната власт, между кметовете и представители на съдебната власт - най-малкото те участват в съвместни банкети всяка година. Ясно е, че част от проблема са, ако щете, и личните отношения на местно ниво.". На практика присвоените средства от бюджета на ЕС, трябва да бъдат възстановени от данъкоплатците на община Червен бряг. За това има чл. 202, ал.2, т.3 от НК. В същото време общините се оплакват от недостатъчно финансиране. Все пак става въпрос за бюджетни средства предоставени от ЕС, за които кметовете пряко отговарят за организирането на процедурата за възлагането на поръчките и изразходването на предоставените безвъзмездно средства.

  От следващата година националната програма за саниране на стари жилищни сгради ще е по нов модел, обяви премиерът Бойко Борисов в Пазарджик, при посещение за откриване на нова производствена база на завод за автомобилни части. В момента от МРРБ обмислят различни варианти за продължаване на програмата. Един от тях е да има 20% съфинансиране от собствениците, като с годините този процент да се увеличава. Този модел до известна степен е реализиран в община Червен бряг. Затова живущите в жилищния блок на адрес ул."Княз Борис І" № 49, бл.12, 5980 Червен бряг ще трябва сами да финансират дейностите по енергоспестяващи мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, енергоспестяващи мерки по системи за осветление и други, средствата за които са присвоени от определени общински служители. Т.е. сдружението на собствениците ще трябва да финансира „присвояването на бюджетни средства от ЕС", което е извършено от ЕАСЖС, т.е. от лица от общинската администрация.

Вече 151 дни продължават протестите в страната срещу установената и всеобхватна корупция в България. Настоящото ръководство на ОбЧб, подкрепено от ПП ГЕРБ, продължава модела на „БруталнаТА корупция". Затова ръководството на ОбЧб не е извършило ревизия за изразходваните средства от бюджета на общината до 2019 г. Разликата между 625 278.52лв. и 160 545.43 лв. е изплатена от бюджета на ОбЧб. Т.е. „такса корупция" в ОбЧб е повишена с почти 19 лв. и става общо 27 лв. Също така прокуратурата е установила кой е подписал платежните документи за неизвършени дейности към 10.4.2019 г. На практика ЕАСЖС, за да задоволи своята лакомия да краде е изплатил средствата за незавършени дейности на 10.4.2019 г. в размер на 464733.09 лв., които ЕС е отказал да предостави, поради професионална непригодност на ЕАСЖС. На 7.8.2020 г. кметът на ОбЧб, издигнат от ПП ГЕРБ, е провел среща с някои живущи в жилищния блок на адрес: ул."Княз Борис І" № 49, бл.12, 5980 Червен бряг. Кметът отново не е предоставил на живущите документацията за санирането. С тези действия кметът е потвърдил своята позиция да прикрива кражбата на бюджетни средства от ЕС и от бюджгета на ОбЧб. На практика кметът изпълнява ангажимент към ЕАСЖС да ощети жителите на ОбЧб. На кмета му е известно кой е подписал платежните документи за извършване на плащанеия с общински средства за наизвършени работи по санирането на жилищния блок на адрес: ул."Княз Борис І" № 49, бл.12, 5980 Червен бряг. Въпраки това, кметът е възприел ролята да защитава лицата, присвоили средствата на жителите на ОбЧб. Безспорно е, че тази роля е наложена на кмета. Затова доколко кметът е кмет на общината всеки може да си състави мнение. Но кметът може да се разграничи от тази роля и да реши да подаде сигнал до прокуратурата за злоупотрели с бюджетни средства в особено големи размери. Също така кметът вможе да се възползва и от новата институция в ЕС – Европейски прокурор.

Кметът ще изпълнява тази роля поради конфигурацията на общински съвет Червен бряг (ОСЧб), с председател Петьо Веселинов Костов. Както заяви министър-председателят, всеки иска някой да бъде сменен. В този смисъл представителите на политическите партии в ОбЧб могат да сменят своите представители в ОСЧб със следващите в предизборната листа. Настоящите общински съветници са доказали, че нехаят за злоупотребите със средствата на жителите на ОбЧб. Предполага се, че техните заместници ще имат по-реално усещане за морал.

От страницата на ЦИК може да бъде установено, че избирателната активност за изборите за местна власт 2019 г. за ОбЧб е 50.1%. Т.е. проценът на негласувалите е почти равен на този на гласувалите. Когато по-голяма част от негласувалите реши, може да промени модела на „Бруталната корупция в община Червен бряг". Присвоените средства от общинския бюджет и бюджета на ЕС за санирането вероятно са използвани и за стимулиране на избиратели през 2019 г.

Ще представим и други дейности доказващи достигнатата устойчивост на „Бруталната корупция в община Червен бряг" .
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info